Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

tomorrow-will-be-better
Którejś nocy leżałam w jego ramionach. Tulił mnie mocno, ale czułam, że się rozpadam. Za każdym razem, gdy mówił, że mnie kocha, czułam, że coraz bardziej tracę samą siebie. Byłam zaślepiona, nie widziałam prawdy, a strach przed samotnością popchnął mnie w objęcia mężczyzny, który w ogóle na mnie nie zasługiwał. Tak bardzo bałam się, że nie będę kochana, że nie martwiłam się, czy sama kocham.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawolalabym wolalabym
tomorrow-will-be-better

January 28 2018

7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viamefir mefir
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viamefir mefir
tomorrow-will-be-better
1764 d651 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
tomorrow-will-be-better
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
tomorrow-will-be-better
2445 631e
Reposted fromniewychowana niewychowana viaangeliquee angeliquee
tomorrow-will-be-better
6704 7ab1 500
Reposted fromverronique verronique viaangeliquee angeliquee

January 16 2018

tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
4024 7583 500
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viawolalabym wolalabym
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

tomorrow-will-be-better
Jedz mniej, bramy raju są wąskie.
— Archibald Joseph Cronin
Reposted fromlittle little viawolalabym wolalabym
tomorrow-will-be-better
Chciałabym wiedzieć, kto myśli o mnie przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viatarczyn tarczyn
tomorrow-will-be-better
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viatarczyn tarczyn

January 02 2018

tomorrow-will-be-better
2671 52a0 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
tomorrow-will-be-better
2844 fbce
Reposted from4777727772 4777727772
tomorrow-will-be-better
4186 8b8d 500
tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl